* വികാസംവേണം*വിനാശം വേണ്ട*

Thursday, September 11, 2008

ഇരയും ഇരതേടിയും

ഞാൻ അഴുകണ്ണി.എത്ര നേരമായി ഭക്ഷണം കാത്തിരിക്കുന്നു.
ഹായ്‌!! കിട്ടിപ്പോയ്‌.ഇനി തിന്നാൻ തുടങ്ങാം
വയറു നിറഞ്ഞല്ലൊ!ബാക്കി നാളെ

0 comments: