* വികാസംവേണം*വിനാശം വേണ്ട*

Tuesday, February 3, 2009

മദ്യം കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ പാനീയമാക്കണം

ഒരു ദിവസം 40കോടി രൂപ കേരളത്തിൽ മദ്യത്തിലൂടെ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു.സഖാവ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ അവസരം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളഞ്ഞുകുളിക്കരുത്.ഇവിടെ ഈ വ്യവസായത്തിനു വൻ സാധ്യതയാണ്.ഈ വരുമാനം പ്രതിദിനം 100കോടിയെങ്കിലും എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.അതിനാൽ ഇനിമുതൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ്തിയിലൂടെ നമുക്ക് വാറ്റൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും,പുറത്തുനിന്നും വരുന്ന മദ്യത്തിനു് പകരം ഇവിടെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ലാഭം കൂട്ടാവുന്നതുമാണ്.കൂടാതെ നമ്മുടെ കള്ള് വിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളമായി കൊടുക്കുകയാണ്.അതിനാൽ ഇനി അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ5കുപ്പി വീതം മദ്യം നിർബ്ബ്ന്ധമായും സൌജന്യ നിരക്കിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.മദ്യം ഉപയോഗിക്കാത്ത ‘മന്ദബുദ്ധി’കൾക്ക് ഡി-പ്രമോഷൻ നൽകി മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
എന്തിന് മദ്യം മാത്രമാക്കുന്നു? ചിരപുരാതനമായ ആ തൊഴിലുണ്ടല്ലൊ?....ലൈംഗിക സദാചാരമില്ലാത്ത മലയാളിയുടെ കാമദാരിദ്ര്യം മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും!......നമുക്ക് കുന്നുകളിടിച്ച് വയലുകൾ നികത്തി വാറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും,വേശ്യാലയങ്ങളും,ഫ്ലാറ്റുകളും പണിയാം!...കൂടെ കുറെ സഹകരണ ആശുപത്രികളും,‘വിസ്മയ‘ങ്ങളുമാകാം!..യുവാക്കൾ ഹരം കൊള്ളട്ടെ!..നാട് വികസനത്തിന്റെ കൊടുമുടി കയറട്ടെ!..സുഖങ്ങൾ വിറ്റ് വോട്ട്പെട്ടികൾ നിറയട്ടെ!...കൂടുതൽ വൈവിധ്യമുള്ള സുഖങ്ങൾക്കായി ഇതാ ഒരു വോട്ട്..! സ്വീകരിച്ചാലും!........

2 comments:

മുക്കുവന്‍ said...

I cant read your page??

ചാർ‌വാകൻ‌ said...

വിലകുറഞ്ഞതും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ മദ്യം,സർക്കാരിന്റെ നയമാകേണ്ടതാണ്.മദ്യവിരുദ്ധ -മാന്യമാണങ്കിലും,പ്രായോഗികമല്ല.ഇതിനെ ലൈംഗീകതയുമായി ചുമ്മാ കൂട്ടികെട്ടുമ്പോൾ ,ഉദ്ദേശത്തെ സംശയിക്കേണ്ടിവരുന്നു.